My Thor vs. Hulk sketch by Ron Frenz. Unbelievable pencils!

My Thor vs. Hulk sketch by Ron Frenz. Unbelievable pencils!

 1. writingfish reblogged this from marvel1980s
 2. elafugiucomaconsoladejogos reblogged this from marvel1980s
 3. aperfectdayforapanda reblogged this from marvel1980s
 4. mmcelhaney reblogged this from marvel1980s
 5. gameityourself reblogged this from marvel1980s
 6. thezoologist2008 reblogged this from marvel1980s
 7. shaunetr reblogged this from marvel1980s
 8. drtypete reblogged this from marvel1980s
 9. sockittoemjt reblogged this from marvel1980s
 10. mystreamoconsciousness reblogged this from marvel1980s
 11. classyrevelry reblogged this from marvel1980s
 12. marvel1980s posted this